Uppsala: Föreningsstämma 25/5

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Kalendarium

När: Lördag 25 maj kl. 16.00

Var: Muf Uppsalas lokal, Sturegatan 4b, Uppsala

Uppsala 2013-05-12

Kallelse föreningsstämma Geijerska Studentföreningen

Härmed kallas samtliga medlemmar i Geijerska Studentföreningen till föreningsstämma.

**OBS ändrat datum** Lördagen den 25:e maj är det föreningsstämma för Geijerska Studentföreningen i Uppsala klockan 16:00. Efter stämman går tillsammans ut och äter en middag på restaurang i staden.

Förslag till föreningsstämman (motioner) skickas till [email protected] senast tisdag 21 maj kl 23.59.

Kandidaturer och nomineringar skickas till
Isabella.Carnestrom@gmail.com senast tisdag 21 maj kl 23.59.

Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisorernas berättelse och valberedningens förslag kommer att finnas tillgängliga på plats. Anmäl gärna din närvaro så att vi vet hur många handlingar som behöver tryckas. Anmälan och frågor skickas till [email protected].

Varmt välkommen till Geijerska Studentföreningens föreningsstämma 2013!

Styrelsen Geijerska Studentföreningen

Förslag till föredragningslista
1 Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysande
2 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
3 Val av ordförande för årsmötet
4 Val av sekreterare för årsmötet
5 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
6 Föredragning av revisorernas berättelse
7 Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelsen för den tid redovisningen omfattar
8 Val av ordförande för nästkommande verksamhetsår
9 Val av två vice ordföranden för nästkommande verksamhetsår
10 Val av övriga styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår
11 Val av skattmästare för nästkommande verksamhetsår
12 Val av två revisorer samt suppleanter för dessa för nästkommande verksamhetsår
13 Val av valberedning bestående av ordförande samt två övriga ledamöter
14 Eventuella propositioner
15 Eventuella motioner
16 Övriga frågor

Facebookeventet