IPRED

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Bloggen

IPRED står – och detta är en upplysning främst till läsare utan förkunskaper – för Intellectual property rights enforcement directive, men i nuläget betecknar det även en folkstorm som sveper över nätet. Det handlar om att låta skivbolag och filmprod

ucenter kräva att internetleverantörer lämnar ut personliga uppgifter som sedan matchas till IP-nummer som de förstnämnda bolagen ifråga anser har fildelat. Därefter skickas ersättningskrav och i slutändan civilrättsmål.

Problemen är åtskilliga. Dels handlar det om ett lagförslag som ursprungligen riktade sig mot organisationer med fildelning och kopiering i industriell skala som affärsidé medan det nu ökar företagens möjligheter att vidta rättsliga åtgärder mot enskilda medborgare. Det är ett stort problem. Dessutom handlar det om att tvinga internetleverantörerna att lämna ut information som de ej önskar lämna ut. Därtill kommer att IP-nummer anses vara liktydigt med identifiering av enskild person, vilket i ett studentboende är ett skämt av det tragikomiska slaget. Förslaget riktar sig just mot den unga generation som alliansregeringen så effektivt försöker alienera och är i detta arbete bara ett verk i mängden.

I debatten likställs fildelning ofta med stöld och därefter är det synd om enskilda kulturarbetare som inte kan leva på sin hobby. Detta är principiellt direkt felaktigt eftersom immaterialrätten skiljer sig markant från vanlig egendom och den äganderätt som gäller för denna. På hyrda DVD-skivor återfinns fortfarande en K1-aggresiv kampanj som inleds med “You would not steal a car” och försöker leda i bevis att du därför inte bör kopiera en DVD. Men att göra en kopia är ingalunda detsamma som att stjäla originalet. Det skapas ingen direkt brist hos leverantören. Denne har ju kvar sin version. Immaterialrätt, till skillnad från klassisk materiell rätt, syftar till att skapa en brist snarare än att motverka den. Med ekonomiska resurser och populistiska argument har skivbolags- och filmproducentlobbyn tagit sig långt. Nu håller de på att ta ett steg till. Det vore angenämt om såväl regering som riksdag besinnade sig en aning för att fundera över lämpligheten i att kriminalisera en hel ungdomsgeneration.

zp8497586rq