You are currently viewing Stockholm: Högerjuristernas föreningsmöte och §illi§

Stockholm: Högerjuristernas föreningsmöte och §illi§

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Kalendarium

Stockholm 2014-05-20

Härmed kallas samtliga medlemmar i Högerjuristerna till föreningsmöte för föreningen.

Föreningsmötet hålls på Artillerigatan 82, närmsta tunnelbanestationerna är Karlaplan och Stadion, för buss gäller Jungfrugatan.

Efter föreningsmötet bjuder föreningen in till den anrika Högerjuristtraditionen §illi§. En sillsittning med sång, nubbe och trevligt sällskap.

För §illi§-deltagande krävs anmälan till [email protected] samt erläggande av deltagaravgift á 150kr på Bg 267-1576

I priset ingår en utsökt sillmåltid, öl och snaps.

Plats: Artillerigatan 82, 115 30 Stockholm

Tid: 10 juni 2014 18:00

Förslag till föreningsstämman (motioner) skickas till [email protected].
Kandidaturer och nomineringar skickas till valberedningen på [email protected].

Verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse och valberedningens förslag kommer att finnas tillgängliga på plats.
Anmälan och frågor skickas till Ordförande [email protected]

Förslag till dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Mötets stadgeenliga utlysande
3. Upprättande och fastställande av röstlängd för mötet
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
5. Val av ordförande för mötet
6. Fastställande av föredragningslista
7. Val av sekreterare för mötet
8. Behandling av verksamhetsberättelsen
9. Behandling av revisionsberättelsen
10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets styrelseledamöter
11. Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret
12. Val av vice ordförande för det kommande verksamhetsåret
13. Val av kassör för det kommande verksamhetsåret
14. Val av övriga ledamöter av styrelsen för det kommande verksamhetsåret
15. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17. Eventuella propositioner
18. Eventuella motioner
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande

Varmt välkomna till föreningsmötet.

Högerjuristernas styrelse.

Utdrag ur föreningens stadgar:

” 6. Kallelse till ordinarie föreningsmöte skall, […] vara medlemmarna tillhanda senast 21 dagar före mötet.”

 

Facebookeventet