“Polisjakten på papperslösa är kränkande och ovärdig”

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

I Aftonbladet Debatt den 22 februari 2013.

Polisjakten på papperslösa är kränkande och ovärdig

Polisen i Stockholm har den senaste tiden utfört slumpmässiga ID-kontroller för att hitta papperslösa. Genom att ta fast personer som plankar i tunnelbanan får man en anledning att kontrollera ID-handlingar och utvisa dem som olovligt vistas i landet. Det har snabbt uppdagats att polisen är mycket selektiva i sina kontroller och att de med mörkt hår och bruna ögon stoppas långt oftare än andra. Det är en oroväckande utveckling där vår integritet kränks allt mer, sprungen ur en misslyckad invandringspolitik.
Stockholmspolisens nya arbetsmetoder är en del av projektet Reva, Rättsäkert och effektivt verkställningsarbete. Det lanserades först som ett pilotprojekt i Malmö och är ett uppdrag från regeringen med syfte att öka antalet genomförda utvisningar. Som namnet antyder står effektivitet i centrum och under 2011 utvisade Skånepolisen 25 procent fler än under 2010.
Det är ett stort problem att polisens sätt att verkställa migrationsverkets beslut sker genom integritetskränkningar och etnisk selektering. Det är för oss som liberaler en besvikelse att den borgerliga regeringen endast sett till hur man mest effektivt implementerar lagen, utan att reflektera över hur och med vilka metoder det sker.

De papperslösas ställning sätter också fokus på blinda fläckar i vår invandringspolitik. De papperslösa får inga bidrag, och måste helt förlita sig på den svarta arbetsmarknaden. Den som inte har rätt att vistas i landet kan inte dra sin arbetsgivare inför domstol när ingångna avtal bryts och löneutbetalningar uteblir. Den otryggheten spär polisen nu på. Konsekvenserna av en ”effektiv” utvisningspolitik blir att tillvaron för de papperslösa blir än värre.

Varför är vi då så måna om att utvisa de papperslösa? Ur ett särintresseperspektiv är det lätt att förstå. Vi – löntagare, företagare – vill skydda oss från konkurrensen. Men allmänintresset är egentligen det motsatta.  Trots att staten går miste om skatteintäkter, och vi blir utsatta för mer konkurrens, så blir produktivt arbete utfört. Detta gynnar såväl den arbetande som den som köper arbetet.

Om vi släpper in jordbruksvaror från andra länder så får vi billigare mat. Om vi släpper in migrantarbetare från andra länder, eller låter de papperslösa stanna, får vi billigare varor och tjänster. Men om vi låter polisen förfölja dem och driva in dem i en skuggtillvaro skapar det både mänskligt lidande för de drabbade och mindre välstånd för oss alla.

Ingen vet exakt hur många papperslösa som vistas i Sverige men enligt Socialstyrelsen är det mellan 10 000 och 50 000 personer. Det här är uppenbarligen en ohållbar situation. Vad som gör det än mer anmärkningsvärt är att man väljer att ta till genvägar som Reva, när det egentligen är politiken i sig som är ett misslyckande.

Denna fråga har många viktiga aspekter att ta i beaktning. Att skicka ut poliser i tunnelbanan för att med tvivelaktiga metoder genomdriva utvisningar är inte bara moraliskt tveksamt utan även en i sig farlig kurs att slå in på. När man börjar göra avsteg från grundläggande värderingar, som att inte döma människor efter etnisk tillhörighet, är det omöjligt att säga vart det senare kommer att slå. Vi har en skyldighet gentemot oss själva och kommande generationer att föra vidare en värdig människosyn. Något vi inte anser är förenligt med ett polisväsende som utför ID-kontroller baserade på etnicitet för att upprätthålla en i grunden felkonstruerad invandringspolitik.

Victoria Nilsson, Ordförande Fria Moderata Studentförbundet

Alexandra Ivanov, Vice Ordförande Fria Moderata Studentförbundet