Skall s-kvinnor också kvoteras?

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

– Alla styrelseledamöter i fackförbundet Byggnads är män. Om regeringen hotade förbundet med rättsliga åtgärder på grund av detta så skulle man med rätta anklagas för att inskränka föreningsfriheten. Av Svenska kyrkans tretton biskopar är endast två kvinnor. Om regeringen försökte förändra detta med lagstiftning så vore det en uppenbar inskränkning av religionsfriheten. Av de femton styrelseledamöterna i Feministiskt initiativ är bara tre män. Om regeringen hotade partiet med repressalier för detta så skulle man göra sig skyldig till en allvarlig inskränkning av den svenska demokratin. På precis samma sätt är det med aktiebolag.

Det säger Fria Moderata Studentförbundets ordförande Ulrik Franke om regeringens utredares Catarina af Sandeberg förslag att bolag vars styrelser består av mindre än 40 procent kvinnor skall kunna dömas till böter.

– Det privata är inte politiskt. Detta handlar om privata bolag som ägs av sina aktieägare, även om den juridiska termen är publika bolag. Att med lagstiftning reglera hur dessa ägare ska välja sina styrelserepresentanter är oacceptabelt. Skyddet för privat egendom är minst lika viktigt för en fungerande demokrati som föreningsfrihet och religionsfrihet, säger Franke.

– Ett kvoteringsförslag underminerar dessutom positionerna för de kvinnor som sitter på sina poster i kraft av egna meriter. Under de föreslagna nya reglerna skulle även kompetenta kvinnor antas vara inkvoterade och därmed inte värda att bry sig om. af Sandebergs förslag hjälper således inte ens dem som det är tänkt att hjälpa, avslutar Franke.