Slide 1
Förbundets stadga

Antagna den 28 maj 1994, ändrade den 24 maj 1996, 30 maj 1997, maj 2003, maj, 2004, maj 2007, maj 2017 och juni 2020.

ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET

§ 1
Fria Moderata Studentförbundet är en partipolitiskt fristående sammanslutning av konservativa och liberala föreningar vid landets universitet och högskolor.
Fria Moderata Studentförbundet är en organisation för samverkan mellan de anslutna föreningarna syftande till att utveckla ett praktiskt samarbete. Samarbetet har som ändamål att främja en politisk verksamhet på konservativ och liberal idégrund.

ANSLUTNING TILL ANNAN ORGANISATION

§2
Fria Moderata Studentförbundet kan anslutas till annan organisation efter beslut av representantskapet.

MEDLEMSKAP

§3
Medlemskap i Fria Moderata Studentförbundet kan vinnas av förening, och dess medlemmar, efter beslut av representantskapet. Till Fria Moderata Studentförbundet ansluten förening som motarbetar förbundets syfte eller verksamhet kan uteslutas efter beslut av representantskapet.
Beslut om inval och uteslutning kräver bifall av två tredjedelar av representantskapets samtliga medlemmar.

Förening kan utträda frivilligt ur förbundet genom anmälan till presidiet.

§4
Enskild kan vinna medlemskap i Fria Moderata Studentförbundet genom att erlägga av ordföranderådet fastställd avgift och inträda som stödmedlem direkt i förbundet. Stödmedlem äger inte särskild representation i förbundets beslutande organ.

Enskild medlem kan utträda frivilligt ur förbundet genom anmälan till presidiet.

Enskild medlem som motarbetar förbundets syfte eller verksamhet kan genom beslut av ordföranderådet med två tredjedelars majoritet efter beredning av presidiet uteslutas ur förbundet.

Utesluten enskild medlem kan genom beslut av ordföranderådet med två tredjedelars majoritet efter beredning av presidiet återinträda i förbundet.

BESLUTANDE ORGAN

§5
Fria Moderata Studentförbundets högsta beslutande organ är representantskapet. Ordföranderådet är Fria Moderata Studentförbundets styrelse. Presidiet är verkställande organ.

REPRESENTANTSKAPET

§6
Representantskapet består av 50 föreningsombud.

§7
Ombudsplatserna fördelas på grundval av antalet medlemmar i respektive förening vid tiden för december månads utgång.
Ombudsplatser fördelas endast bland de föreningar som senast vid december månads utgång har rapporterat in antalet medlemmar och senast vid januari månads utgång erlagt den av ordföranderådet per medlem fastställda mandatfördelningsavgiften till förbundet. Varje förening med minst 25 medlemmar är garanterad ett mandat. Fördelningen av återstående mandat sker enligt Jeffersons (d’Hondts) metod. Vid delat mandat på grund av lika medlemsantal avgör lotten med insyn av ordföranderådet

§8
Ordinarie representantskap skall hållas årligen mellan 1 maj och 30 juni. Extra representantskap skall hållas när ordföranderådet eller minst två av förbundets revisorer så begär.

§9
Kallelse skall utsändas till föreningarna senast 45 dagar före representantskapets öppnande. Föredragningslista och övriga handlingar skall finnas tillgängliga för ombuden senast 10 dagar före representantskapets öppnande. Motion kan endast väckas av medlem i förening ansluten till Fria Moderata Studentförbundet och skall inlämnas till presidiet senast 30 dagar före representantskapets öppnande.

§10
Vid ordinarie representantskap skall följande ärenden behandlas:

 • Mötets öppnande
 • Val av mötesordförande samt ersättare för denna
 • Val av sekreterare
 • Justering av röstlängden
 • Val av dechargeordförande
 • Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 • Fastställande av föredragningslistan
 • Fråga om representantskapet behörigen sammankallats
 • Föredragning av verksamhetsberättelse
 • Föredragning av ekonomisk berättelse
 • Föredragning av revisionsberättelse
 • Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar
 • Val av ordförande
 • Val av viceordförande
 • Val av revisorer
 • Val av valberedning
 • Behandling av inkomna motioner
 • Mötets avslutande

§11
Varje ombud av representantskapet äger en röst. Röstning medelst fullmakt får ej förekomma. Representantskapet är beslutsmässigt då minst hälften av de röstberättigade är närvarande. Utöver representantskapets ledamöter äger ledamot av Fria Moderata Studentförbundets presidium yrkande- och reservationsrätt men ej rösträtt, förutom i nedan angivet fall.

Omröstning skall ske öppet. Votering i personval skall dock ske med slutna valsedlar. Valsedel som ej upptar det antal namn som valet avser är ogiltig.

Representantskapets beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal skiljer lotten. Vid lika röstetal i politiska frågor äger dock Fria Moderata Studentförbundets presidium en gemensam utslagsröst. Om någon så begär måste dock beslut för att vinna giltighet konfirmeras i en andra röstomgång. Om vid denna minst en tredjedel av representantskapets samtliga medlemmar röstar nej anses förslaget ha fallit. Någon andra omgång krävs ej vid procedurfrågor, dechargefrågor och valfrågor undantaget val av ordförande.

Vid avgörandet huruvida politiska ställningstaganden skall användas i organisationens namn har varje röstberättigad ledamot vetorätt.

Om representantskapet ej kan komma fram till beslut i valet av ordförande inträder ett rullande ordförandeskap i presidiet.

ORDFÖRANDERÅDET

§12
Ordföranderådets ledamöter är ordföranden eller av respektive förening utsedd ersättare från var och en av till Fria Moderata Studentförbundet anslutna föreningar
Vid ordföranderådets sammanträden har presidiet närvaro-, yttrande- och yrkanderätt men ej rösträtt.

§13
Ordföranderådet sammanträder på kallelse av presidiet eller av sig utsedd person. På begäran av minst en tredjedel av den sammanlagda röststyrkan skall sammanträde inkallas.

§14
Kallelse skall utsändas och föredragningslista och övriga handlingar göras tillgänglig av sammankallande senast sju dagar före sammanträde. Rätt att väcka fråga äger varje ledamot. Sådan skall för att upptas till behandling inlämnas senast fem dagar före sammanträde varefter justerad föredragningslista samt tillkommande handlingar skall göras tillgängliga senast tre dagar före sammanträde.

Protokoll skall föras vid sammanträdena och justeras av två ledamöter

§15
Ordföranderåd har att anta eller förkasta det förslag till budget som presidiet lägger fram. Förkastas ett förslag behandlas frågan på nästa sammanträde.

Därutöver har ordföranderådet att fastställa verksamhetsplan för Fria Moderata Studentförbundet, att fastställa den mandatfördelningsavgift föreningarna har att erlägga till förbundet per medlem, samt att fastställa avgift för stödmedlemskap för enskild i förbundet.

§16
Varje ledamot av ordföranderådet äger samma antal röster som det antal ombud dennes förening hade vid senast hållna representantskap. Röstning medelst fullmakt får ej förekomma.

Ordföranderådet är beslutsmässigt då minst hälften av den totala röststyrkan är närvarande. Omröstning skall ske öppet. Ordföranderådets beslut skall fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal skiljer lotten.

Vid avgöranden huruvida politiska ställningstaganden skall användas i organisationens namn har varje röstberättigad ledamot vetorätt.

PRESIDIET

§17
Presidiet består av en ordförande och fyra viceordförande valda för tiden intill nästa ordinarie representantskap, såvitt inte extra representantskap beslutar annorlunda.

§18
Presidiet sammanträder på kallelse av ordföranden eller minst två viceordförande.

§19
Kallelse skall utgå senast fem dagar före sammanträde. Protokoll skall föras vid sammanträdena och justeras av två presidialer.

§20
Presidiet har att verkställa representantskapets och ordföranderådets beslut.
Presidiet har att till ordföranderådet framställa förslag till budget och verksamhetsplan.

Därutöver har presidiet att handlägga och besluta i alla löpande frågor rörande organisationens verksamhet, inom de ramar som ges av dessa stadgar, beslut av representantskap samt av ordföranderådet fastställd budget och verksamhetsplan.

§21
Presidialerna äger en röst vardera. Röstning medelst fullmakt får ej förekomma. Omröstning skall ske öppet. För beslut krävs att minst tre presidialer biträder detsamma.

RÄKENSKAP OCH REVISION

§22
Räkenskapsåret för Fria Moderata Studentförbundet är kalenderår.

För granskning av förvaltning och räkenskaper utses två ekonomiska revisorer och suppleanter för dessa, två verksamhetsrevisorer och suppleanter för dessa samt en auktoriserad revisor med suppleant.

Revisionsberättelse, innehållande förslag om till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för ordföranderådet och presidiet, skall finnas tillgänglig för representantskapsombuden senast tio dagar före representantskapets öppnande.

VALBEREDNING

§23
För beredande av valärenden utses en valberedning bestående av en ordförande och fem ledamöter samt två personliga suppleanter för vardera av dessa fem ledamöter.

ÄNDRING AV STADGAR

§24
Stadgeändring kan endast beslutas med två tredjedelars majoritet av två ordinarie representantskap inom tre kalenderår. Om mer än hälften av ombuden från någon förening så begär skall beslut uppskjutas till nästa ordinarie representantskap. Sådant uppskjutande kan endast ske en gång.

Stadgeändring träder omedelbart i kraft såvida ej annorlunda för varje tillfälle beslutas.

UPPLÖSNING

§ 25
Förbundet kan upplösas genom beslut med två tredjedelars majoritet av två ordinarie representantskap inom tre kalenderår.

Om mer än hälften av ombuden från någon förening så begär skall beslut uppskjutas till nästa ordinarie representantskap.

Sådant uppskjutande kan endast ske en gång.

Upplöses förbundet skall förbundets kvarvarande medel fördelas bland medlemsföreningarna baserat på mandatfördelning vid senaste ordinarie representantskap.