You are currently viewing SvD 10/1: Skärpta vapenlagar sämre för försvaret

SvD 10/1: Skärpta vapenlagar sämre för försvaret

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Press

Europaparlamentet röstar snart om förändringar i vapendirektivet. Förslaget i sin nuvarande form slår hårt mot hundratusentals jägare och sportskyttar. Det skulle också underminera Försvarsmaktens förmåga att lösa sina uppgifter.

Samtliga svenska ledamöter i Europaparlamentet bör därmed göra allt i sin makt för att stoppa direktivet och om det ändå går igenom bör regeringen, med hänvisning till den nationella säkerheten, vägra att implementera direktivet.

Efter den brutala terrorattacken i Paris i november 2015 ville EU-kommissionen visa sig handlingskraftig och lade fram förslag om skärpta regler för civilt innehav av vapen. Direktivet kommer emellertid innebära stora problem för laglydiga vapenägare utan att få någon effekt när det gäller vare sig organiserad brottslighet eller mot terrorismen. De vapen som används vid terrorattentat är nämligen knappast lagliga vapen utan rör sig närmast uteslutande om illegala vapen insmugglade i Europa från forna Östblocket eller Mellanöstern.

Direktivet kommer inte innebära någon reell förbättring, utan enbart svårigheter för legala vapenägare och därtill ökade kostnader för Försvarsmakten. Försvarsmakten skriver i sitt remissvar till kommissionens förslag att ”de föreslagna ändringarna skulle innebära men för totalförsvaret och för förbandens krigsduglighet”. Försvarsmakten är i stor utsträckning beroende av de olika skytteföreningarna som tillhandahåller instruktörer och ger en unik möjlighet för soldater och officerare att bibehålla och utveckla sin kompetens inom skyttet. Direktivet saknar enligt Försvarsmakten en ordentlig konsekvensanalys och skulle leda till ökade kostnader för utbildning och materielanskaffning.

Över hela partispektrat råder det närmast konsensus om att värna vapenägares rättigheter. Att villkorslöst rösta nej till detta förslag är därför inte kontroversiellt. Annat vore ett svek mot hundratusentals laglydiga svenska vapenägare och mot rikets säkerhet då förslaget i praktiken skulle förbjuda skyttegrenar och försämra Försvarets möjligheter till övning. Även inrikesminister Anders Ygeman påstår sig stå upp för vapenägarnas rättigheter, en bred överenskommelse om att ignorera direktivet borde därmed inte vara svårt att nå. I detta läge måste den nationella säkerheten gå före ivern att okritiskt implementera allt som kommer från Bryssel. Sverige har redan i över tjugo års tid ignorerat att implementera EU:s avloppsdirektiv, då med hänvisning till miljöintresset, nog kan även försvarsintresset få gå före.

Ett annat sätt att kringgå direktivet skulle vara att följa Tjeckiens exempel. I ett förslag till författningsändring ska landets vapenägare klassas som en del av totalförsvaret och därmed vara undantagna från direktivet. I Sverige är redan flera av skytteföreningarna frivilliga försvarsorganisationer och en del av totalförsvaret. Arméns vapenofficer har också tidigare poängterat vikten av det civila skyttet för att bibehålla svensk försvarsförmåga.

Vapendirektivet kommer enbart att leda till försämringar för laglydiga medborgare utan att innebära några lösningar på de problem illegala vapen faktiskt innebär. Svenska politiker, från flera partier, har tidigare sagt sig vilja stoppa vapendirektivet och värna de legala vapenägarna – såväl på nationell som på EU-nivå. Dessa politiker måste nu visa att det inte bara har varit tomma ord.

Hugo Selling
ordförande Fria Moderata Studentförbundet

Sten Storgärds
viceordförande Fria Moderata Studentförbundet

 

Till SvD