You are currently viewing Den villkorade solidariteten

Den villkorade solidariteten

  • Post author:
  • Post category:Rapporter

Februari 2001
– en rapport om det facklig-politiska samarbetet

Ladda ner rapporten

Att Landsorganisationen och Socialdemokratiska arbetarepartiet står varandra organisatoriskt nära är ingen hemlighet eller nyhet. Representanter för båda organisationerna talar gärna om det, speciellt i högtidstalen till kollegorna. Men vilka konsekvenser får en så tät koppling mellan den dominerande organisationen på
arbetstagarsidan och det statsbärande partiet?
Vi menar att det finns anledning att titta vidare inte bara på hur banden mellan LO och SAP tar sig uttryck i praktisk handling, utan också vad det betyder för samhällsklimatet i stort. Vad innebär det att vara medlem i en organisation som tydligt stöder en politik man själv är motståndare till? Vad gör det för synen på politiker och förtroendevalda när dessa i offentliga utspel gör klart att de kräver motprestationer för sitt ”frivilliga” stöd – motprestationer som klart syftar till att skydda den egna gynnade särställningen?
Denna rapport syftar till att belysa ytterligare aspekter på en redan uppmärksammad problematik. Å andra sidan kan en maktkorruption som riskerar att undandra stora delar av den lagstiftning som styr allt arbete som utförs i Sverige aldrig uppmärksammas tillräckligt.