You are currently viewing En sjuk själ i en sund kropp

En sjuk själ i en sund kropp

  • Post author:
  • Post category:Rapporter

Maj 2002
– en rapport om folkhälsan

Ladda ner rapporten

Begreppet folkhälsa används som en självklarhet i dag. Få ifrågasätter
vad som egentligen åsyftas när det talas om folkets hälsa som en
kollektiv företeelse. Föreställningen om att det skulle finnas en kollektiv
hälsa för hela folket är utbredd och allmänt accepterad.
I själva verket kan det bara vara den som fokuserar på samhället snarare
än individen som finner nöje i dunkel folkhälsostatistik i stället för att inse
att det enbart existerar enskilda individers hälsa. I denna rapport
resonerar vi kring varför det är fel av den offentliga makten att i
folkhälsans namn lägga sig i hur vi framlever våra liv. Genom regleringar
och bestämmelser som i detalj anger hur vi bör eller skall leva våra liv
förbrukar statsapparaten skattemedel med det omöjliga begreppet
folkhälsa som bevekelsegrund.
Det finns ingen anledning för myndigförklarade medborgare att
acceptera politiseringen av något så privat som den egna hälsan. Vägen
till den allomfattande kontrollstaten är kantad av goda viljor och
välmenande pekpinnar från myndigheter och verk. Därför är det hög tid
att stoppa folkhälsofascismen!