You are currently viewing Borgerliga partier måste rösta ned regeringens maktöverföring

Borgerliga partier måste rösta ned regeringens maktöverföring

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter / Press

Moderaterna och övriga liberala och konservativa partier som påstår sig värna rättsstat, maktdelning och enskildas rättigheter måste rösta emot lagförslaget i kammaren i morgon. 

När regeringen för mindre än två veckor sedan lade fram sitt förslag om en tillfällig lagändring för att föra över makt från riksdag till regering fick det med rätta hård kritik. Förslaget innebär att regeringen för att bekämpa coronaviruset kan stänga ned hela verksamheter med enskilt beslut. Det utgör ett långtgående hot mot det fria näringslivet. 

Det ursprungliga förslaget var synnerligen vagt formulerat vad gäller regeringens befogenheter. Dessutom innebär förslaget att riksdagen helt åsidosätts – som vanligen betraktas som en av de absolut viktigaste kontrollmekanismerna för att säkerställa att politiken som förs är någotsånär i enlighet med den folkliga viljan. Förslaget saknade också regler om ersättning för de verksamheter som drabbas av regeringens maktutövning. 

För det fick regeringen rättmätig kritik från Moderaterna. Därtill är processen med vilken förslaget har kommit fram mycket tveksam. Efter att förslaget plötsligt presenterats följde svensk historias snabbaste remissrunda under vilken ett fåtal instanser fick 24 timmar på sig att inkomma med svar. Från lördag till söndag kväll helgen innan påsk – efter att krisen pågått i flera veckor. Och utan att regeringen alls hade motiverat varför lagen behövs eller  vilka beslut man vill fatta som inte går att ta via riksdagen. 

I morgon ska man rösta om lagen, och efter smärre justeringar verkar regeringen få stöd av hela riksdagen. Efter kritik från Lagrådet har man preciserat vilka befogenheter regeringen får. Det gäller begränsningar av folksamlingar samt nedstängning av restauranger, sportanläggningar och andra mötesplatser, och nedstängning av infrastruktur som hamnar och järnvägsstationer. Därtill inkluderas den vaga och breda formuleringen ”tillfälliga åtgärder av annat liknande slag”.

Men kraven om att regeringens beslut måste godkännas av en riksdagsmajoritet har inte mötts. Regeringsbesluten ska förvisso skickas till riksdagen efter att de har klubbats – men riksdagen behöver inte godkänna dem. I stället måste den stifta lag och samla en politisk majoritet för att upphäva varje förbud. Den självklara utgångspunkten bör naturligtvis vara att näringslivsverksamhet är tillåtet till dess att riksdagen meddelar att ett förbud finns – inte tvärtom. Inte heller har regeringen tillgodosett kraven om att stängda verksamheter ska vara berättigade ersättning. Trots alla dessa stora tveksamheter verkar det som att de borgerliga partierna tänker rösta för förslaget.

Att den historiskt svaga regeringen Löfven försöker åsidosätta riksdagen är ingenting nytt. Men när den ber de folkvalda att ge den makt i en aldrig tidigare skådad utsträckning måste borgerliga partier och politiker sätta emot. Den som värnar rättsstat, maktdelning och enskildas rättigheter röstar emot lagförslaget i kammaren i morgon.

Fria Moderata Studentförbundets presidium
Ordförande Catarina Kärkkäinen
Viceordförande Albin Zettervall
Viceordförande Beatrice Backman
Viceordförande John Norell
Viceordförande Adam Danieli