You are currently viewing Expressen 14/7: Sluta reglera och bygg mera

Expressen 14/7: Sluta reglera och bygg mera

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter / Press

Sveriges dysfunktionella bostadsmarknad tar sig uttryck i år av väntan på en bostad. Unga och invandrare missgynnas mest och bostadsbristen har en stark inverkan på samhällets utformning och funktionalitet. Bostadsbristen påverkar möjligheten till utbildning, integration och jobb.

 

Vi har en lagstiftning som är en kvarleva av 1960- och 1970-talets regleringsvåg vars syfte – att stoppa så kallade dåliga byggprojekt – har lett till att bostadsbyggandet inte motsvarar efterfrågan. Att problemet är reellt och akut är det få som motsätter sig, men viljan att faktiskt förändra är svag. Vi vill således hjälpa våra politiker lite på traven och har därför tagit fram några konkreta förslag för att förenkla möjligheten till byggande.

Sveriges bostadsmarknad präglas av bland annat det kommunala planmonopolet vilket ger kommunerna en unik maktställning i markfrågor. Planläggning av mark, vatten och byggande är genom detta en kommunal angelägenhet. Kommunala intressen får nästan helt uteslutande företräde vilket ofta leder till ineffektiva lösningar. För att få en lagstiftning som möjliggör och säkrar byggande, i stället för att hindra och försvåra detta, krävs att det kommunala planmonopolet avskaffas. Markägaren bör bestämma över sin mark, inte kommunen.

 

Ett annat hinder för bostadsbyggande är de så kallade riksintressena, vars omfattning kraftigt har ökat de senaste decennierna. Det rör sig om områden som anses särskilt betydelsefulla och skyddsvärda. Dock är dessa ett stort hinder för byggandet och även Riksrevisionen har konstaterat att riksintressena är ett stort hinder för nybyggnationen i Sverige. För att byggande i större utsträckning ska möjliggöras krävs att riksintressen och särskilt skyddade områden inrättas med större restriktivitet. De måste begränsas och kunna omprövas på ett enkelt sätt.

En av de största stoppklossarna till byggande är möjligheten att överklaga. Den i dag alldeles för stora grupp med rätt att överklaga måste tas bort och byggandet endast regleras av markägarens möjlighet och vilja att bygga. När bostadsområdet Böljan skulle byggas i Helsingborg överklagade särintressen som Hyresgästföreningen, och när Mark- och miljööverdomstolen stoppade bygget på grund av buller, var föreningens kommentar det är riktigt häftigt. Särintressen måste hållas borta från bostadsmarknaden i största möjliga mån, och då framför allt när det gäller byggandet.

 

Vårt sista förslag är att avskaffa statliga och kommunala krav på gränsvärden rörande bland annat buller, luftkvalitet och tillgänglighet. Detta måste vara upp till de enskilda hushållen att ta ställning till vilka risker kring sitt boende de anser acceptabla.

Bostadsbristen är akut och den kommer inte att försvinna av sig själv. Det är dags för beslutsfattarna att skrida till verket och göra en reell skillnad. Avskaffa det kommunala planmonopolet, låt markägaren ta beslut över sin egen mark och begränsa riksintressena.

Det finns mark och en vilja att bygga, låt inte byråkratiska regelverk som faktiskt går att ändra sätta stopp för detta.

André Frisk, viceordförande Fria Moderata Studentförbundet

Ida Enfeldt, viceordförande Fria Moderata Studentförbundet

 

Till Expressen