Representantskapet 2010

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:På plats

Fria Moderata Studentförbundet avhöll den 11 till 13 juni representantskap, som förbundet gjort sedan 1942, på Vilsta Sporthotell i Eskilstuna.

Studentförbundare ur flera generationer samlades då för att ägna sig åt det förbundet gör bäst: upprätthållande av traditioner, glada muntrationer och politiska diskussioner, behandlande allsköns viktiga och somliga mindre viktiga frågor.

I gängse ordning behandlades bland annat frågor om riksbankens eventuella existensberättigande, förtjänster och brister hos Kants pliktetik, möjligheterna att ånyo utdela kungliga ordnar till vanliga svenska medborgare samt rättsfilosofiska perspektiv på bestraffning; alla med samma studentförbundska precision. Tack vare den profylaktiska verkan av en bastu i nära anslutning till plenisalen och quantum satis av Gammeldansk behövde lyckligtvis ingen geriatriker tillkallas under förhandlingarna.

Utöver förhandlingar i utskott och i plenum gavs representantskapet tillfälle att ta del av annorlunda perspektiv från några talare och debattörer. Förre förbundsordföranden, Kreabs grundare Peje Emilsson talade om FMSF:s utveckling sedan 60-talet. Moderata ungdomsförbundets ordförande, Niklas Wykman, berättade om sina tankar om hur borgerligheten skulle kunna ta över socialdemokraternas roll i svensk politik. Lite senare föredrog ordföranden för det israeliska högerpartiet Likuds ungdoms- och studentorganisation, Davidi Hermelin, sina uppfattningar om hur konflikten med palestinierna bör hanteras, efter att ha berättat om den israeliska statens vedermödor under de två sena-ste decennierna. Han förklarade också, uttömmande, vilka skäl som legat bakom inrättandet av blockaden mot Gaza-remsan.

Under lördagseftermiddagen diskuterade riksdagsmannen Staffan Danielsson (c) från Linköping och riksdagskandidaten Mathias Sundin (fp) från Norrköping huruvida riksdagsledamöter bör underkasta sig partipiskan eller rösta efter sitt samvete och väljarnas uttryckliga vilja. Från Fjärde storstadsregionen kommer också David Högberg, den delegat som i år – ytterst välförtjänt – tillerkändes den traditionsmättade ärebetygelsen att av FMS Stockholm utses till KURT (knökig, ultrareaktionär tomte).

Under fredagen avtackades den avgående ordföranden Petrus Boström och den avgående viceordföranden Anders Gustafsson genom utdelning av väl valda gåvor, som särskilt väl belyste mottagarnas respektive karaktär. Viceordförande Gustafssons närvaro spred under kvällen en tung air av oväntade exotiska aromer i församlingen. Alkoholfrågan vållade under fredagens sittning vissa svårigheter, som åtminstone delvis kunde lösas genom ett system, klart mer innovativt än Göteborgssystemet, förvaltat av viceordföranden emerita, internationella sekreteraren Amanda Wollstad.

På lördagen valdes, som traditionen bjuder, ett nytt presidium. Till ny ordförande valdes 24-årige Gustaf Dymov, som studerar ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och filosofi vid Stockholms universitet. Han har tidigare studerat teoretisk fysik vid Lomonosov-universitetet i Moskva och engelska vid Göteborgs universitet. Den nye förbundsordföranden har tidigare varit engagerad i två av de borgerliga partiernas ungdomsförbund, men har nu lagt dessa episoder bakom sig. Under det senaste året har han i stället varit viceordförande för Studentförbundet. Viceordförande Carl Wilhelmsson, som snart är klar med sina elektrotekniska studier vid Kungl. Tekniska högskolan omvaldes, liksom undertecknande juris studerande.

Till nya viceordförande valdes juris kandidaten Daniel Skavén, som även har examen från Handelshögskolan i Köpenhamn och sedan tidigare är vice ordförande för Högerjuristerna tillika redaktionsmedlem hos Svensk Linje, samt Michael Eriksson, som bland annat har studerat historia vid Södertörns högskola och kommer att fortsätta sina studier vid Mittuniversitetet till hösten. Den sistnämnde har en flerårig bakgrund som vice ordförande för Föreningen Högerteknologerna.

Under lördagen ställdes även presidiet mot väggen, som ju brukligt är. Efter avklarandet av detta kunde ytterligare en uppsluppen sittning ta vid, denna gång med ett system som i något mindre utsträckning begränsade alkoholtillgången. Förbundsordföranden elektus visade med en närmast rysk fasthet hur glasen skall tömmas. Vidare tackades de tidigare redaktörerna för Svensk Linje Peter O Sellgren, Danjell Elgebrandt och Evelina Lorentzon för sina insatser. Förbundsordföranden emeritus Ulrik Franke fick motta en gyllene förbundsnål, men även ett stycke rent guld från det avgående presidiet, som ett erkännande av hans värdefulla insatser för förbundet.

Som seden bjuder eskorterades till sist den nyvalde förbundsordföranden under sång till  Eskilstunaån. Vädrets makter tillsåg dock att ingen undkom helt torr från den övningen.